Gressly, Karl, Vanderbilt University, United States of America