Byrd, Ashley, Vanderbilt University, United States of America